Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Vi värnar om den personliga integriteten
Alla kunder ska känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi följer lagar för att skydda den personliga integriteten, 
regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen. 

Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamĺl. Uppgifterna behandlas även för att vi genom reklam 
och pĺ andra sätt ska kunna lämna kunden bättre och personligare erbjudanden och service. 


Marknadsföring
Information som lämnats till oss används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden 
och bättre service till sina kunder. Det är vĺrt mĺl att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. För att uppnĺ mĺlet kan vi 
göra en fördelning av kunderna, baserat pĺ de personuppgifter som kunderna lämnas och de uppgifter som inhämtas frĺn offentliga register. 

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter om kunden som vi har inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr 
mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen.  

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om kunden huvudsakligen genom kundens ansökan och registrering, enkäter samt offentliga register för 
uppdatering av övriga insamlade uppgifter
 

Samtycke
I de fall sĺ krävs eller annars är lämpligt erhĺller vi samtycke frĺn kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden pĺbörjas. 
Kunden kan samtycka genom att registrera sig eller skicka in en ansökan om registrering. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen. 


Kunden har rätt att ĺterkalla ett lämnat samtycke. Vi kommer i sĺ fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera 
tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna
I samband med att kunden första gĺngen lämnar sina personuppgifter till oss fĺr kunden information om behandlingen. 

Kunden har vidare rätt att efter begäran en gĺng per ĺr kostnadsfritt fĺ reda pĺ om kundens personuppgifter behandlas av oss. 
Om behandling sker, ska kunden efter sĺdan begäran fĺ information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrĺn dessa har inhämtats, 
för vilket eller vilka ändamĺl behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. 

Tillgĺng till personuppgifterna
Sĺ fĺ som möjligt ska ha tillgĺng till kunders personuppgifter. 


Gallring
Personuppgifter bevaras endast sĺ länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamĺl som uppgifterna samlades in för. 
Sĺledes gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhĺllande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamĺl, 
till exempel för bokföringsändamĺl.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros oss behandlas pĺ ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgĺng 
till uppgifterna och skydd finns bĺde mot intrĺng och förstöring av uppgifterna. 

Personuppgifterna överförs inte till nĺgon utanför, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgĺng till personuppgifterna”.

Sĺ skyddar vi dina personuppgifter
Referens: PUL - Personuppgiftslagen, 1998:204

Personuppgifter är information kopplad till dig
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter sĺväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av 
all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat 
antal personer med särskild behörighet har tillgĺng till informationen.

Sĺ här behandlas dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhĺllandet. Vissa uppgifter är vi ocksĺ skyldiga att lämna till 
olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av 
vĺra egna eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling görs det 
enligt särskilt avtal med sekretessĺtagande.

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Detta är kostnadsfritt om du gör det max 
en gĺng per ĺr. Du kan ocksĺ begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller 
att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.